RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) (dalej zwane „RODO”) – przekazujemy następujące informacje:

I. Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Miilux Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Hutnicza 5-9

42-600 Tarnowskie Góry

REGON: 243481646

NIP: 6452539338

 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi mają Państwo możliwość kontaktu:

 • pod adresem e-mail: biuro [@] miilux.pl
 • telefonicznie: 696 381 596
 • korespondencyjnie na adres: ul. Hutnicza 5-9, 42-600 Tarnowskie Góry,
 • osobiście w biurze Administratora

 

II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • w celu realizacji umów zawieranych z klientami korzystającymi z usług Administratora, w zakresie takich umów jak umowy o poufności, umowy na wykonanie elementów, umowy składów konsygnacyjnych, w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej w związku z zawarciem oraz wykonaniem tychże umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celu prowadzenia negocjacji i innych działań przed zawarciem ww. umów w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej na podstawie Państwa żądania (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celu prowadzenia działań marketingowych za pomocą komunikacji elektronicznej oraz telefonicznej poprzez przesyłanie informacji handlowej – na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu archiwizacji po wykonaniu ww. umów, w związku z wykonaniem obowiązku prawnego nałożonego na Administratora z tytułu zawarcia umów – tj. obowiązku wynikającego z prawa podatkowego, w szczególności z art. 32 ustawy Ordynacja podatkowa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez– tj. przetwarzanie może nastąpić w zakresie niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń, aż do dnia przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).

III. Wymóg podania danych

 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie objętym umowami zawartymi w ramach działalności gospodarczej Administratora, jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości realizacji umowy (zawarcia umowy).
 •  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie zgody , o której mowa w pkt 2 powyżej (w zakresie marketingu za pomocą komunikacji elektronicznej oraz telefonicznej jest dobrowolne, a niewyrażenie tej zgody nie powoduje dla Państwa żadnych konsekwencji, w szczególności nie ma wpływu na zawarcie i realizację jakichkolwiek umów, jednakże działania objęte zgodą nie będą mogły być wykonywane przez Administratora.

IV. Odbiorcy danych

 • Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:
 • Podmiotom zajmującym się obsługą księgowo-rachunkową Administratora
 • Podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora
 • Podmiotom świadczącym usługi informatyczne na rzecz Administratora
 • Podmiotom świadczącym usługi kurierskie
 • Podmiotom świadczącym usługi ochrony i monitoringu na rzecz Administratora

V. Okres przechowywania danych

 • Państwa dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż do 10 lat od daty wymagalności roszczeń oraz okres niezbędny dla archiwizacji dokumentów w celach podatkowych.

VI. Uprawnienia

Mają Państwo prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych, przy czym Administrator może przetwarzać dalej dane osobowe pomimo wniosku o ich usunięcie w zakresie ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń, oraz w celach archiwalnych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych;
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku wyrażenia takiej zgody) – skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
 • do przenoszenia danych.

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.