GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s čl. 13 odst. 1 a 2 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
(Úř. věst. EU L 119) (dále jen „GDPR”) – poskytujeme následující informace:

I. Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je:

Miilux Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (společnost s ručením omezeným)

ul. Hutnicza 5-9

42-600 Tarnowskie Góry

IČ (polské): 243481646

NIP: 6452539338

V záležitostech týkajících se vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat:

 • na e-mailové adrese: biuro [@] miilux.pl
 • telefonicky: 696 381 596
 • korespondenčně na adrese: ul. Hutnicza 5-9, 42-600 Tarnowskie Góry,
 • osobně v kanceláři správce

II. Účel a právní základ pro zpracování údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem:

 • plnění smluv uzavřených se zákazníky, kteří využívají služeb správce, v rozsahu takových smluv, jako jsou smlouvy o mlčenlivosti, smlouvy o vyhotovení dílů, smlouvy o konsignačních skladech, v rámci hospodářské činnosti provozované správcem v souvislosti s uzavřením a plněním těchto smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • vedení jednání a dalších aktivit před uzavřením výše uvedených smluv v rámci podnikatelské činnosti provozované správcem na základě vaší žádosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • provádění marketingových aktivit zasíláním obchodních informací prostřednictvím elektronické a telefonické komunikace – na základě vašeho dobrovolného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);
 • archivace po splnění výše uvedených smluv v souvislosti s plněním právní povinnosti uložené správci v důsledku uzavření smluv – tj. povinnosti vyplývající z daňového práva, zejména čl. 32 zákona Daňového řádu (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • v souvislosti s právně podloženými realizovanými zájmy může dojít ke zpracování v rozsahu nezbytném pro stanovení, vymáhání a ochranu nároků až do dne promlčení případných nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

III. Požadavek poskytnutí údajů

 • Poskytnutí vašich osobních údajů v rozsahu, na který se vztahují smlouvy uzavřené v rámci hospodářské činnosti správce, je dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí bude mít za následek nemožnost plnění smlouvy (uzavření smlouvy).
 •  Poskytnutí vašich osobních údajů v rozsahu souhlasu uvedeného v bodě 2 výše (v oblasti marketingu prostřednictvím elektronické a telefonické komunikace) je dobrovolné. Odmítnutí tohoto souhlasu pro vás nemá žádné důsledky, zejména nemá vliv na uzavírání a plnění jakýchkoli smluv, avšak správce nebude moci provádět činnosti, na které se vztahuje tento souhlas.

IV. Příjemci údajů

 • Vaše osobní údaje mohou být poskytovány:
 • Subjektům, které se zabývají účetnictvím správce
 • Subjektům, které se zabývají právní podporou správce
 • Subjektům, které správci poskytují IT služby
 • Subjektům, které poskytují kurýrní služby
 • Subjektům, které poskytují správci bezpečnostní a monitorovací služby

V. Doba uchovávání údajů

 • Vaše údaje budou uchovávány do doby promlčení nároků, nejdéle 10 let od data splatnosti nároků a po dobu nezbytnou pro archivaci dokumentů pro daňové účely.

VI. Práva

Máte právo na:

 • přístup k vašim osobním údajům;
 • opravu vašich osobních údajů;
 • vymazání vašich osobních údajů, avšak správce může dále zpracovávat osobní údaje navzdory žádosti o jejich vymazání v rozsahu stanovení, vymáhání a ochranu nároků a pro účely archivace;
 • omezení zpracování vašich osobních údajů;
 • na vznesení námitky proti dalšímu zpracování vašich osobních údajů;
 • odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (v případě udělení takového souhlasu) – uplatnění práva na odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování, ke kterému došlo do okamžiku odvolání souhlasu;
 • přenositelnost údajů.

Máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu, tzn. předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.